Algemene Informatie over Sportraad Noordwijkse

Sportraad Noordwijk is een adviesorgaan, ingesteld door de Gemeente Noordwijk. De Algemene Ledenvergadering wordt gevormd door ten hoogste 2 aangewezen vertegenwoordigers per aangesloten sportvereniging. Iedere vereniging heeft het recht tot het uitbrengen van 1 stem. De bestuursverkiezing vindt plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden, bestaande uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en minimaal 2 tot maximaal 6 leden.

Minimaal 10x per jaar is er algemeen bestuurlijk overleg. Een vertegenwoordiger van de Gemeente Noordwijk kan hierbij, voor een deel, aanwezig zijn.

In de ruimste zin stelt Sportraad Noordwijk zich ten doel de sportbeoefening in de gemeente Noordwijk te bevorderen. Voor een groot deel vindt sportbeoefening plaats binnen verenigingen. Sportraad Noordwijk zal haar doel daarom voor een belangrijk deel proberen te bereiken door de individuele en gezamenlijke belangen van de huidige en toekomstig aangesloten sportverenigingen te behartigen. Sportraad Noordwijk neemt daarbij een centrale positie in en vormt in essentie een overkoepelend geheel van het Sportveld in de gemeente Noordwijk, gedragen door de individuele sportverenigingen.

Voor het verwezenlijken van haar doelen is het van groot belang dat Sportraad Noordwijk:

 • een netwerk tot stand brengt en onderhoud van organisaties en instellingen op het gebied van sport in Noordwijk;
 • fungeert als klankbord voor de Noordwijkse sportverenigingen;
 • deelneemt aan overlegsituaties binnen de gemeente Noordwijk waarbij sportbelangen aan de orde zijn (in de ruimste zin);
 • adequaat (vroegtijdig en volledig) wordt geïnformeerd door de Gemeente Noordwijk en aangesloten sportverenigingen.

Sportraad Noordwijk tracht haar doel ondermeer te bereiken door:

 • het bevorderen van een goede samenwerking tussen de plaatselijke sportverenigingen;
 • het adviseren – gevraagd of ongevraagd – van het College van B&W, de Portefeuillehouder Sport, de raadscommissies, de gemeenteraad en de bestuurders van sportverenigingen en andere instanties over zaken, die de sport in de ruimste zin raken;
 • het bevorderen van samenwerking met en tussen organisaties die voor sport in de ruimste zin van belang (kunnen) zijn;
 • het organiseren van activiteiten ter bevordering van de beeldvorming van sport in de gemeente Noordwijk.

Sportraad Noordwijk zal haar beleid en adviezen steeds zorgvuldig moeten afwegen en recht moeten doen aan de ambities en mogelijkheden van individuele sportverenigingen. Het toetsen en spiegelen aan de vele kaders, waaronder de andere verenigingen, is daarbij kernbegrip. Het bestuur van de Sportraad streeft naar de ontwikkeling van open procedures. Het draagvlak voor het werk van het bestuur zal nadrukkelijk gevonden moeten worden in de Algemene Ledenvergadering. Het is daarom van essentieel belang dat steeds goede en open communicatie plaatsvindt naar deze belangrijke achterban.

Om de doelstelling te bereiken houdt de sportraad zich bezig met:

 • sportbeleid;
 • subsidiebeleid;
 • accommodatiebeleid;
 • het fungeren als klankbord voor Noordwijkse Sportverenigingen;
 • het deelnemen aan overlegsituaties;
 • het tot stand brengen en onderhouden van een netwerk van organisaties en instellingen op het gebied van sport in Noordwijk;
 • het bevorderen van een goede samenwerking tussen de plaatselijke sportverenigingen;
 • toekennen van subsidie via het Jeugdparticipatiefonds (JPF);
 • organisatie van de Jaarlijkse Sportverkiezing.

Sportraad Noordwijk
Postbus 139
2200 AC Noordwijk